Posted in Անգլերեն, Թարգմանչական աշխատանք

The pet store

The pet store

George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big.

First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get bigger. George wants a small pet.

Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea pigs, and mice. Mice are what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees a parrot and a canary. He likes them all, but he doesn’t want to clean the cage.

George sees the animals in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about a goldfish but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have snakes, spiders, and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they won’t fit in the little fishbowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes.

George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what types of turtles the store has.

Ջորջը կենդանիների խանութում նայում է, թե ինչպիսի ընտանի կենդանի է գնելու իր ծննդյան օրվա առթիվ: Ջորջը հարցրեց իր ծնողներին՝ կարո՞ղ է ձի ունենալ, բայց ծնողները պատասխանեցին՝ ոչ, քանի որ ձիերը չափազանց մեծ են:

Նախ, նա տեսնում է շներ և կատուներ: Նորածին շներին անվանում են քոթոթներ: Նորածին կատուները կոչվում են ձագեր: Ջորջին նրանք դուր են գալիս, քանի որ դրանց մասին հոգ տանելը շատ հեշտ է և կարող են շատ խաղալ, բայց նրանք մեծանալու են: Ջորջը ցանկանում է փոքրիկ ընտանի կենդանի։

Հետո Ջորջը տեսնում է կենդանիներ, որոնք ստիպված են ապրել վանդակում: Նա տեսնում է նապաստակներ, ծովախոզուկներ, մկներ: Մկներն այն են, ինչ դուք կոչում եք մեկից ավելի մուկ: Նրան դուր են գալիս այս կենդանիները, քանի որ դրանք փոքր են: Թռչունները նույնպես վանդակներում են ապրում: Ջորջը տեսնում է թութակ և դեղձանիք: Նրան բոլորը դուր են գալիս, բայց նա չի ցանկանում մաքրել վանդակը:

Ջորջը կենդանիներին տեսնում է ակվարիումների մեջ: Ջրով լի ակվարիումների մեջ ձուկ ու կրիա կա: Նա մտածում է ոսկե ձկնիկի մասին, բայց որոշում է, որ կրիաներնը նրան ավելի շատ են դուր գալիս։ Կան նաև քարերով և ավազով ակվարիումներ, որտեղ կան օձեր, սարդեր և կարիճներ, բայց Ջորջը վախենում է նրանցից: Ջորջին ամենից շատ դուր են գալիս կրիաները, բայց նրանք չեն տեղավորվի փոքրիկ ակվարիումների մեջ: Կրիաներին ավելի մեծ ակվարիումներ են հարկավոր, այնպես որ նրանք կարող են երբեմն լողալ, իսկ երբեմն ՝ թաքնվել:

Ջորջը որոշում է կրիա ձեռք բերել ծննդյան օրվա առթիվ: Նա գնում է մի գիրք, թե ինչպես խնամել կրիային և մի ցուցակ, թե ինչ տեսակի կրիաներ ունի խանութը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s