Posted in Անգլերեն, Թարգմանչական աշխատանք

The pet store

The pet store

George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big.

First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get bigger. George wants a small pet.

Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea pigs, and mice. Mice are what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees a parrot and a canary. He likes them all, but he doesn’t want to clean the cage.

George sees the animals in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about a goldfish but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have snakes, spiders, and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they won’t fit in the little fishbowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes.

George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what types of turtles the store has.

Ջորջը կենդանիների խանութում նայում է, թե ինչպիսի ընտանի կենդանի է գնելու իր ծննդյան օրվա առթիվ: Ջորջը հարցրեց իր ծնողներին՝ կարո՞ղ է ձի ունենալ, բայց ծնողները պատասխանեցին՝ ոչ, քանի որ ձիերը չափազանց մեծ են:

Նախ, նա տեսնում է շներ և կատուներ: Նորածին շներին անվանում են քոթոթներ: Նորածին կատուները կոչվում են ձագեր: Ջորջին նրանք դուր են գալիս, քանի որ դրանց մասին հոգ տանելը շատ հեշտ է և կարող են շատ խաղալ, բայց նրանք մեծանալու են: Ջորջը ցանկանում է փոքրիկ ընտանի կենդանի։

Հետո Ջորջը տեսնում է կենդանիներ, որոնք ստիպված են ապրել վանդակում: Նա տեսնում է նապաստակներ, ծովախոզուկներ, մկներ: Մկներն այն են, ինչ դուք կոչում եք մեկից ավելի մուկ: Նրան դուր են գալիս այս կենդանիները, քանի որ դրանք փոքր են: Թռչունները նույնպես վանդակներում են ապրում: Ջորջը տեսնում է թութակ և դեղձանիք: Նրան բոլորը դուր են գալիս, բայց նա չի ցանկանում մաքրել վանդակը:

Ջորջը կենդանիներին տեսնում է ակվարիումների մեջ: Ջրով լի ակվարիումների մեջ ձուկ ու կրիա կա: Նա մտածում է ոսկե ձկնիկի մասին, բայց որոշում է, որ կրիաներնը նրան ավելի շատ են դուր գալիս։ Կան նաև քարերով և ավազով ակվարիումներ, որտեղ կան օձեր, սարդեր և կարիճներ, բայց Ջորջը վախենում է նրանցից: Ջորջին ամենից շատ դուր են գալիս կրիաները, բայց նրանք չեն տեղավորվի փոքրիկ ակվարիումների մեջ: Կրիաներին ավելի մեծ ակվարիումներ են հարկավոր, այնպես որ նրանք կարող են երբեմն լողալ, իսկ երբեմն ՝ թաքնվել:

Ջորջը որոշում է կրիա ձեռք բերել ծննդյան օրվա առթիվ: Նա գնում է մի գիրք, թե ինչպես խնամել կրիային և մի ցուցակ, թե ինչ տեսակի կրիաներ ունի խանութը:

Posted in Անգլերեն, Թարգմանչական աշխատանք

Information about Artsakh

Artsakh is located in the north-east of Armenian Highland. The surface is mountainous. The south and east are more flat and are situated lower. There are many mountain ranges. Mrav Mountain Range is situated in the north, Syunik Highland is in the west and in the central part Artsakh Mountain Range is located.

Artsakh is situated in a seismically active zone.

The nature of Karabakh is wonderful. It is rich with mountain rivers, the biggest one being Tartar-Trtun. The next big river is Khachen. They both start from the eastern part of Sevan lake.

Արցախը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում: Մակերեսը լեռնային է: Հարավը և արևելքը ավելի հարթ են և գտնվում են ավելի ցածր: Բազմաթիվ լեռնաշղթաներ կան: Մռավ լեռնաշղթան գտնվում է հյուսիսում, Սյունիքի լեռնաշխարհը ՝ արևմուտքում, իսկ կենտրոնական մասում ՝ Արցախի լեռնաշղթան:

Արցախը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում:

Ղարաբաղի բնությունը հիանալի է: Այն հարուստ է լեռնային գետերով, որոնցից ամենամեծը Թարթառ-Տրթունն է: Հաջորդ մեծ գետը Խաչենն է: Նրանք երկուսն էլ սկսում են Սևանա լճի արևելյան մասից:

Posted in Անգլերեն, Առցանց ուսուցում, Թարգմանչական աշխատանք

Interesting facts about Japan

Interesting FACTS ABOUT JAPAN

Japan is on the Asian continent. Japan is a chain of islands along the eastern coast of Asia, reaching from the northern coast of Russia to the South East China Sea.

On the map below you can spot where Japan is located in eastern Asia.  Japan lies on the Pacific ‘Ring of Fire’, a chain of volcanoes which are responsible for the most dramatic volcanic outbreakes and tsunamis in the recent years. In Japan, there are more than 108 active volcanos. 

Continue reading “Interesting facts about Japan”
Posted in Անգլերեն, Թարգմանչական աշխատանք

Interesting FACTS ABOUT JAPAN

Interesting FACTS ABOUT JAPAN

Japan is on the Asian continent. Japan is a chain of islands along the eastern coast of Asia, reaching from the northern coast of Russia to the South East China Sea. On the map below you can spot where Japan is located in eastern Asia.  Japan lies on the Pacific ‘Ring of Fire’, a chain of volcanoes which are responsible for the most dramatic volcanic outbreakes and tsunamis in the recent years. In Japan, there are more than 108 active volcanos.