Posted in Ուսումնական արձակուրդներ, Բնագիտություն

Ուսումնական գարուն. Բնագիտություն

Այս արձակուրդների ընթացքում տեղափոխել եմ իմ բույսը՝ կակտուսը, որի մասին պատմել եմ այս նյութում՝

https://anieisagholi.wordpress.com/2019/10/16/%d5%ab%d5%b4-%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a8-%d5%ab%d5%b4-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6/

Ահա թե ինչ տեսք ունի իմ կակտուսը հիմա՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s