Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25. 02. 2021

Տնային առաջադրանքներ

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները
102

 • 2, 3, 17
  124
 • 2, 2, 31
  327
 • 3, 109
  400
 • 2, 2, 2, 2, 5, 5

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
18 և 26

 • 2
  108 և 42 – 2
  25 և 40
 • 5
  58 և 86
 • 2
  44 և 64
 • 2

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
96 և 224

 • 8
  125 և 500 – 5
  124 և 186 – 2
  333 և 777
 • 3
  306 և 714
 • 6

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
42 և 64

 • 2
  14 և 27
 • 1
  72 և 80
 • 2
  49 և 77
 • 7
  128 և 24
 • 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s