Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 22. 02. 2021

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
81- 1, 3, 9, 81
120

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
92, 108, 625, 1024, 704, 888

92=2×2×23
108=2×2×3×3×3
625=5×5×5×5
1024=2×2×2×2×2×2×2×2×2×2
704=2×2×2×2×2×2×11
888=2×2×2×111

3․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։

70

4․ Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․

18 և 24 – 6
48 և 60 –
6

5․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

6×132=792

Պատ.` Ծավալը 792սմ. է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s