Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 21. 02. 2021

Տնային առաջադրանքներ

1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ։

211, 47, 491, 653, 83

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

(25, 35)

 • 5
  (1, 82)
 • 1
  (18, 24)
 • 6
  (64, 68)
 • 4
  (93, 36)
 • 1
  (66, 32)
 • 2

3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է։ Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը։

16×72=1152

Պատ.` Խորանարդի ծավալը 1152սմ. է։

4․ 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 թվերից առանձնացրեք՝
պարզ թվերը

 • 29, 37, 673, 769, 827
  բաղադրյալ թվերը
 • 44, 81, 123, 625, 602,

5․ Խանութ բերեցին 53 արկղ արևածաղկի ձեթ՝ ամեն արկղում 18շիշ։ Մեկ շաբաթում այդ ձեթից վաճառվեց 486 շիշ։ Քանի՞ արկղ ձեթ մնաց չվաճառված։

1) 53×18=954
2) 954-486=468
3) 468:18=26

Պատ.` Չվաճառվեց 26 արկղ ձեթ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s