Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 10. 12. 2020

2․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 է: Գտի՛ր նրա ծավալը:


1) 132:4=33

2) 33×33×33=35937


Պատ.` Խորանարդի ծավալը հավասար է 35937սմ³։


3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է: Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը:


1) 72:6=12

2) 12×12×12=1728 


Պատ.` Խորանարդի ծավալը հավասար է 1728սմ³։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s