Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09. 12. 2020

5․ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերն են`


3սմ, 5սմ, 6սմ =3×5×6=90
Պատ.` 90
10դմ, 8սմ, 2սմ= 10000×8×2=16000010դմ=10000սմ
7սմ, 11սմ, 3սմ =7×11×3=231
8մ, 13մ, 9մ =8×13×9=936
2մ, 5դմ, 10սմ=2000000×2000×5000=20 000 000 000 0002մ=2000դմ=2000000սմ5դմ=5000սմ

4դմ, 7դմ, 12դմ=4×7×12=336

7․ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն է ավելի մեծ՝ 17սմ, 15սմ, 14սմ կողեր ունեցողի՞նը, թե՞ 11սմ, 23սմ, 10սմ։

Պատ.` Ավելի մեծ ծավալ ունեցող ուղղանկյունանիստը դա` 17սմ, 15սմ, 14սմ կողեր ունեցողն է։ Այն հավասար է 3570-ի, իսկ մյուսը 2530։  


8․ Արտահայտե՛ք խորանարդ սանտիմետրերով․12մ³  12մ³=12000դմ³=12000000սմ³
32մ³ 6դմ³ 
5մ³ 90դմ³ 300սմ³=5000300սմ³5մ³=5000դմ³=5000000սմ³


9․Արտահայտեք խորանարդ դեցիմետրերով
343000սմ³
17280000սմ3


10․ Բենզակայանի պահեստամասում տեղավորվում է այնքան բենզին, որքան անհրաժեշտ է 120 մեքենայի՝ 60լ տարողությամբ բաքերը և 80 մեքենայի՝ 90լ տարողությամբ բաքերը լցնելու համար։ Որքա՞ն է պահեստամասի տարողությունը։
120×60=7200

80×90=7200

7200+7200=14400
Պատ.` Պահեստամասի տարողությունը 14400լ. է։


11․ Դասասենյակի բարցրությունը 3մ է, երկարությունը՝ 12մ, լայնությունը՝ 6մ։ Դասասենյակը նախատեսված է 27 աշակերտի համար։ Քանի՞ խորանարդ մետր օդ է բաժին ընկնում մեկ աշակերտին։

3×12×6=216

216:27=8
Պատ.` Ամեն աշակերտին հասնում է 8մ³ օդ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s