Posted in Բնագիտություն

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ ուժերի ազդեցությամբ է ձևավորվում Երկրի մակերևույթը:

Երկրի մակերևույթի ուժերից են Արեգակի էներ­գիան, հոսող ջուրը, քամին, սառցադաշտերը, ծովերի ալեբախությունը և, անշուշտ, մարդու ներգործությունը:

2.Որո՞նք են Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Ի՞նչ է հարթա­կվայրը:

Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերն են հարթավայրերն ու լեռները: Հարթավայրերը ցամաքի հարթ կամ թույլ բլրավետ, ընդարձակ տարածություններն են: 

3.Ի՞նչ են ցույց տալիս բացարձակ և հարաբերական բարձրություն­ները:

Մակերևույթի հարթավայրերը  իրարից տարբերվում են ծովի մակարդակից իրենց բարձրությամբ: Առանձնացնում են բարձրության երկու տեսակ՝ բա­ցարձակ և հարաբերական:

4.Հարթավայրերն ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լինում։

Հարթավայրերն առաջանում են տարբեր ճանապարհով, ծովի հատակի բարձրացման պատճառով, լավային հոսքերի հետևանքով, գետերի ջրաբերուկների կուտակ­ման հետևանքով և լեռների քայքայման հետևանքով:

5.Հարթավայրերն ըստ բացարձակ բարձրության ի՞նչ տեսակների են լինում:

Ցամաքի վրա որևէ կետի բարձրությունը ծովի, օվկիանոսի մակար­դակից կոչվում է բացարձակ բարձրություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s