Posted in Մայրենի

Ավ. Իսահակյան 《 Գայլն ու սոխակը 》

Ձայնագրի՛ր կամ տեսագրի՛ր Ավ. Իսահակյանի առակներից մեկը, տեսանյութումդ կամ ռադիոնյութումդ ներկայացրո՛ւ նաև, թե ինչի մասին է առակը և ինչ սովորեցրեց քեզ:


https://soundcloud.app.goo.gl/m4Pk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s