Posted in Մայրենի

Մայրենի 25. 11. 2020

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ, 5 ածանցավոր բառեր:

Դուրս գրածդ բառերը խմբավորի՛ր այսպես՝

Պարզ բառեր Բաղադրյալ բառեր

Պարզ բառեր – որդի, գործ, սանձ, գահ, թագ

Բարդ բառեր – արևելք, արդարամիտ, հրաշագեղ, մեծածավալ, հացահատիկ

Ածանցավոր բառեր – կառավարություն, բախտավոր, պալատականներ, ժողովուրդ, շտեմարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s