Posted in Անգլերեն, Թարգմանչական աշխատանք

Information about Artsakh

Artsakh is located in the north-east of Armenian Highland. The surface is mountainous. The south and east are more flat and are situated lower. There are many mountain ranges. Mrav Mountain Range is situated in the north, Syunik Highland is in the west and in the central part Artsakh Mountain Range is located.

Artsakh is situated in a seismically active zone.

The nature of Karabakh is wonderful. It is rich with mountain rivers, the biggest one being Tartar-Trtun. The next big river is Khachen. They both start from the eastern part of Sevan lake.

Արցախը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում: Մակերեսը լեռնային է: Հարավը և արևելքը ավելի հարթ են և գտնվում են ավելի ցածր: Բազմաթիվ լեռնաշղթաներ կան: Մռավ լեռնաշղթան գտնվում է հյուսիսում, Սյունիքի լեռնաշխարհը ՝ արևմուտքում, իսկ կենտրոնական մասում ՝ Արցախի լեռնաշղթան:

Արցախը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում:

Ղարաբաղի բնությունը հիանալի է: Այն հարուստ է լեռնային գետերով, որոնցից ամենամեծը Թարթառ-Տրթունն է: Հաջորդ մեծ գետը Խաչենն է: Նրանք երկուսն էլ սկսում են Սևանա լճի արևելյան մասից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s