Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Տեքստային խնդիրներ

1․ Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6․40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը 20․15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

20ժամ15րոպե-6ժամ40րոպե=19ժամ75րոպե-6ժամ40րոպե=13ժամ35րոպե

Պատ.` Ճանապարհին էր 13 ժամ, 35 րոպե։

2․ Զբոսաշրջիկներն արշավը սկսել են հունիսի 13-ին՝ ժամը 12-ին, և ճանապարհին են գտնվել 8օր 19ժ։ Ամսի քանիսի՞ն են նրանք հասել որոշված վայրը։

  1. 13+8=21
  2. 12+19=31
  3. 21+1=22

Պատ.` Նրանք հասել են որոշված վայրը ամսի 22-ին։

3․ Մի ձմերուկի զանգվածը 4կգ 700գ է, մյուսինը՝ երկու անգամ ավելի։ Որքա՞ն է երկու ձմերուկների զանգվածը։

1) 4×2=8

2) 700×2=1400

3) 8+1400=9կգ 400գ

4) 9կգ 400գ + 4կգ 700գ= 14կգ 300գ

Պատ.` 14կգ 100գ։

4․ Ինքնաթիռը թռչում է 720կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 րոպեում և քանի՞ մետր՝ 1 վայրկյանում։

1) 720:60=12

2) 12×1000=12000

3) 12000:60=200

Պատ.` 1 րոպեում կանցնի 12կմ, իսկ 1 վայրկյանում 200մ։

5․ Քամու արագությունը 5մ/վ է։ Ինչքա՞ն կլինի նրա արագությունը՝ արտահայտված կիլոմետր-ժամերով։

  1. 1վ-5մ
  2. 1ր=60
  3. 60×5=300
  4. 1ր-300մ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s