Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05. 10. 2020

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․ Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։

Պատ.` Հավասար է 111։

2․ Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։

Պատ.` Հավասար է 1999։

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։

•150+200+250=600
1) 150+250=400
2) 200+400=600

•796+100+4+250=1150
1) 796+4=800
2) 800+250=1050
3) 1050+100=1150

•38000+6550+2000=46550
1) 38000+200=40000
2) 40000+6550=46550

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

•39+13+87=139
1) 87+13=100
2) 100+39=139

•196+17+283=496
1) 283+17=300
2) 196+300=496

•1032+968+255=2000
1) 1032+968=2000

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

•64+18+36=118
1) 64+36=100
2) 100+18=118

•393+8+92+107=600
1) 92+8=100
2) 393+107=500
3) 100+500=600

•2059+2311+441+689+14=5514
1) 2059+2311=4370
2) 441+689=1130
3) 4370+1130=5500
4) 5500+14=5514

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

1) 115+15=130
2) 115+130=145
3) 145+10=155
4) 145+155=300

Պատ.` Երեք օրում մեքենան անցավ 300կմ։

7․ Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար։

1) 18000:5=3600
2) 12×3600=43200

Պատ.` 12 աթոռակների համար պետք է վճարել 43200 դրամ։

Տնային առաջադրանքներ․

1․ Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։

1) 10000+99=10099

2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է 314+120=434

և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։
999+999=1998

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։

•6480+224+500+20=7224
1) 6480+20=6500
2) 6500+500=7000
3) 7000+224=7224

•12000+6214+8000=26214
1) 12000+8000=20000
2) 20000+6214=26214

•7480+364+500+20=8364
1) 7480+20=7500
2) 7500+500=8000
3) 8000+364=8364

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

•57+60+40=157
1) 60+40=100
2) 100+57=157

•101+999+1001=2101
1) 1001+999=2000
2) 2000+101=2101

•333+6667+1992=8992
1) 333+6667=7000
2) 7000+1992=8992

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

•276+9+24+91=400
1) 276+24=300
2) 91+9=100
3) 300+100=400

•1035+49+465+101=1650
1) 1035+465=1500
2) 49+101=150
3) 1500+150=1650

•654+17+346+250+750=2017
1) 654+346=1000
2) 250+750=1000
3) 1000+1000=2000
4) 2000+17=2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s