Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 30. 09. 2020

Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․  Աղբյուրի մոտ գտնվող ճամփորդն ունի 7 և 5 լիտր տարողությամբ դույլեր: Օգնեք նրան ստանալ ճիշտ 3 լիտր ջուր:

1) 2×5=10
2) 10-7=3

2․ Հավաքած խաղողը լցրել են 12 արկղ և 36 զամբյուղ։ Յուրաքանչյուր արկղում տեղավորվել է 20կգ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15կգ։ Քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել։

1) 12×20=240
2) 36×15=540
3) 240+540=680

Պատ.` Հավաքել են 680կգ խաղող։

Տնային առաջադրանքներ․

1․  Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ, երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400կգ ցորեն;

1) 3200+8800=12000
2) 12000:400=30

Պատ.` Պահանջվեց 30 սայլ։

2․ Դերձակը ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2 մետր։ Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը։

16:2=8

Պատ.` 8 օրից։

Լրացուցիչ աշխատանք

2․ Եղբայրը քրոջից 6 րոպե ուշ դուրս եկավ տանից, և որպեսզի հասնի քրոջը, քայլեց մեկուկես անգամ ավելի արագ, քան քույրը։ Իր դուրս գալուց քանի՞ րոպե անց եղբայրը հասավ քրոջը։

6×1,5=9

Պատ.` Եղբայրը հասավ քրոջը 9 րոպեից։խ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s