Posted in Բնագիտություն

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Առաջադրանք 1

Թվարկե՛ք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.

ա) պինդ – արծաթ, պղինձ

բ) հեղուկ – սուրճ, հյութ

գ) գազային – օդ, գազ

Առաջադրանք 2

Թվարկե՛ք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։

Կավ, ոսկի, արծաթ, պղինձ, ապակի

Առաջադրանք 3

Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում`

պինդ — պղինձ, ոսկի, ապակի, փայտ, պողպատ, արծաթ

հեղուկ — ջուր, կաթ, նավթ, ջրածին

գազային — թթվածին, գոլորշի

Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s