Posted in Մաթեմատիկա, Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտասի օրեր

  1. Կոմիտասը իր ընկերների համար երաժշտական գործիքներ գնեց, որոնց համար վճարեց 30500 դրամ։ Հայտնի է, որ քամանչան արժե 10900 դրամ։ Սազը` 500 դրամով ավելի է, քան քամանչան։ Գտնել որքան արժե դուդուկը։

1) 10900+500=11400

2) 10900+11400=22300

3) 30500-22300=8200

Պատ.` Դուդուկն արժե 8200 դրամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s