Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 22.09.2020

Առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584 թվին։ 19300585

3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657 թվին։ 38656

4․ Համեմատի՛ր․

• 12374 > 9389

• 874563 > 785674

• 567213 > 567211

• 148645 > 48645

• 298467 = 298467

• 478478 < 645470

• 2367894 < 2367994

• 13456 < 53456

• 4789645 < 568129

• 578478 < 649784

• 9784512 = 9784512

Սեպտեմբերի 22-25 Տնային առաջադրանքների փաթեթ Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

1․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 148579 թվին։ 148580

2․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 48547 թվին։ 48546

3․ Համեմատի՛ր․ • 9999 > 9998 • 1001000 = 1001000 • 375648 < 385648 • 89337658 < 3321002567 • 111111 > 11112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s