Posted in Մայրենի

Մայրենի

Առաջադրանքներ 

1. Բացատրի՛ր դյուցազնական, ճաճանչավորված, կռներ, զարհուրել  բառերը:
Դյուցազնական – հերոսական, քաջազնական
Ճաճանչավորված – փայլատակված
Կռներ – ձեռքեր
Զարհուրել – սարսափել

2. Գրի՛ր աժդահա, ահարկու, բլուր, կապույտ, հեզ բառերի հականիշները:
Աժդահա – թզուկ
Ահարկու –
Բլուր – հարթավայր
Կապույտ –
Հեզ – գոռոզ

3. Հատվածներից դուրս գրի՛ր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞) :
Գոյականներ` Տորքը, մարդ, աժդահա, եղունգներ, ամպ, արև, լույս, ունքեր, Աչքեր, դեմք։

Ածականներ` հասարակ, աժդահա, ահարկու, կապույտ, Ահռելի, տգեղ, լեռնական, դաժան, դյուցազնական, շատակեր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s