Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Տեսաֆիլմը շատ տպավորիչ էր։ Լեցուն էր տեղեկություններով։ Ես իմացա Հայաստանի 10 հրաշալիքները, որոնք են`
1. Արարատ լեռը
2. Սևանա լիճը
3. Հայաստանի քարերը
4. խաչքարերը
5. այբուբենը
6. Հայկական գորգերը
7. Հայկական կոնյակը
8. ճարտարապետությունը
9. Հայկական պարերը
10. արվեստը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s