Posted in Մայրենի

Մայրենի

2. Անուշապուր բառը բաղադրիչների բաժանի՛ր, այդ բառի բաղադրիչներով կազմի՛ր նոր բառեր:
Անուշ – արմատ
Ապուր – արմատ
Անուշահոտ, անուշաբույր, անուշահամ, անուշարան
Թանապուր, ապուրաման, կաթնապուր

3. Գրի՛ր բարձրանալ, հատնել, ճերմակ, բերել, գալ, քանդել  բառերի հականիշները:
Բարձրանալ – իջնել
Հատնել – ուժեղանալ, ավելանալ
Ճերմակ – սև
Բերել – տանել
Գալ – գնալ
Քանդել – կառուցել, վերականգնել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s