Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։ Երկիր կեղևի տակ գտնվող ջրերը կոչվում են ստորերկրյա ջրեր։

Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները:
Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնք իրենց մեջ ներծծում են ջուրը։ Ջրամերժ են այն ապարները, որոնք իրենց մեջ չեն ներծծում ջուրը։

Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում:
Տաք և սառը։

Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերները,  ջուրը:
Աղբյուրները այն ջրերն են, որոնք հանդիպելով ջրամերժ ապարներին չեն կարողանում ներծծվել և դուրս են ժայթքում երկրի երեսին։
Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք ջուր և գոլորշի շատրվանող աղբ­յուրները կոչվում են գեյզերներ:
Ջուրը դա հեղուկ քիմիական տարրեր է։ Ուրիշ կերպ ջուրը կոչում են H2O։

Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:
Ստորերկրյա ջրերը օգտագործում են բուժվելու, գյուղատնտեսության, խմելու և ջեռուցելու նպատակով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s