Posted in Մաթեմատիկա

Սննդի աուդիտ

Ճաշարանում ներկա է 74 սովորող և յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 70 գրամ դեղձ։ Քանի գրամ դեղձ պետք է լինի ճաշարանում։
Լուծում` 74×70=51801
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 5180 գրամ դեղձ։

Քանի գրամ խնձոր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 80 գրամ և ներկա 121 սովորող։
Լուծում` 121×80=9680
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 9680 գրամ խնձոր։

Քանի գրամ մածուն պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 90 գրամ և ներկա է 121 սովորող։
Լուծում` 121×90=10890
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 10890 գրամ մածուն։

Քանի գրամ սալոր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 90 գրամ և ներկա է 121 սովորող։
Լուծում` 121×90=10890
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 10890 գրամ սալոր։

Քանի գրամ վարունգ պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 60 գրամ և ներկա է 121 սովորող։
Լուծում` 121×60=7260
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 7260 գրամ վարունգ։

134 աշակերտից յուրաքանչյուրին նախաճաշին տրվեց 20գր. կարագ և 50գր. ջեմ։ Որքան կարագ և ջեմ էր հարկավոր երեխաներին։
Լուծում` 1) 134×20=2680գր. կարագ
2) 134×50=6700գր. ջեմ
Պատ.` Երեխաներին հարկավոր էր 2680գր. կարագ և 6700գր. ջեմ։

Քանի հատ մանդարին պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 2 հատ մանդարին և ներկա է 124 սովորող։
Լուծում` 124×2=248
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 248 հատ մանդարին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s