Posted in Uncategorized

Սննդի աուդիտ


Ճաշարանում ներկա է 74 սովորող և յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 70 գրամ դեղձ։ Քանի գրամ դեղձ պետք է լինի ճաշարանում։

Լուծում` 74×70=51801
Պատ.` Ճաշարանում պետք է լինի 5180 գրամ դեղձ։
Բրնձով շիլա պատրաստելու համար հարկավոր է կարագ և բրինձ։ Քանի գրամ կարագ և բրինձ պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 6 գրամ կարագ և 35 գրամ բրինձ և ներկա է 74 սովորող։

Լուծում՝ 1) 6×74=444

2) 35×74=2590

Պատ.՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s