Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Սննդի աուդիտ 2

Քանի գրամ հավի կրծքամիս պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 45 գրամ և ներկա է 125 սովորող։
Լուծում. 125×45= 5625
Պատ.` 5625 գրամ։

Որքան պետք է վճարի կրթահամալիրը հավի կրծքամսի համար, եթե 1կգ-ն արժի 1450դր։
Լուծում.  1) 5կգ×1450= 7250
2) 625գր×1450=906դր
3) 7250+906=8156
Պատ.` 8156դր։

Քանի գրամ հաճար և հավի կրծքամիս պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին, որոնք 148-ն են, տրվում է 50 գրամ հաճար և 50 գրամ կրցքամիս։
Լուծում. 1) 148×50=7400
2) 148×50=7400

Պատ.` 7400գր հաճար, 7400գր հավ։

Որքան պետք է վճարվի հավի և հաճարի համար, եթե 1կգ հավն արժե
Լուծում. 1) 7կգ 400գր×1353=10012դր
2) 7կգ 400գր×288=2131դր
3) 10012+2131=12143դր
Պատ.` 12143 դրամ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s