Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Խնդիրներ

Կրթահամալիրի սովորողները սնվում են դպրոցում.

Քանի գրամ հաց պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 70 գրամ հաց և ներկա է 125 սովորող։
Լուծում. 125×70= 8750
Պատ.` 8750 գրամ։

Քանի գրամ պանիր պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին տրվում է 15 գրամ և ներկա է 121 սովորող։
Լուծում. 121×15= 1815
Պատ.` 1815 գրամ։

Քանի գրամ կարագ պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին որոնք 374-ն են տրվում է 28 գրամ կարագ։
Լուծում. 374×28=10472
Պատ.` 10472 գրամ։

Քանի հատ հավկիթ պետք է լինի ճաշարանում, եթե յուրաքանչյուր սովորողին 2 հատ հավկիթ և ներկա են լինում 127 սովորող։
Լուծում. 2×127= 254
Պատ.` 254 հատ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s