Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

1․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՜լ ՀՀ մարզերը և մարզկենտրոնները։

sketch-1571234961921
 
2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։ Իրան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերին։
Կոտայք, Արարատ, Գեղարքունիք, Արմավիր

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։
Երևան, Գյումրի, Վանաձոր

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։
Ամենամեծ – Գեղարքունիք
Ամենափոքր – Արմավիր

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։
Գեղարքունիքում։

7․ Որ մարզն է ո՞ր ունի համանուն մարզկենտրոն։
Արմավիրը։

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։
Երևանում։

9․ Ո՞ր մարզն է որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։

10․ Որ մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝
Կոտայք, Լոռի, Արագածոտն, Արարատ, Տավուշ, Վայոց ձոր

Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, ՏավուշՇիրակ, Լոռի, Կոտայք, ԱրմավիրԱրմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց ՁորԱրարատ, Գեղարքունիք, Վայոց ՁորԼոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք, Երևան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s