Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Գրիր, թե քանի՞ անգամ է ժամը փոքր օրից:

Պատասխան՝
24 անգամ:

Ժամերը արտահայտիր օրերով:

936 ժ =39 օր

576 ժ = 24 օր

Նշիր ժամանակի երկարության չափման միավորների վերաբերյալ ճիշտ հավասարությունը:

10շ=140օր (70)
10oր=240ժ ✓
10օր=360ժ (240)
10ժ=360ր (600)

Տեղադրելով >, <, = նշաններից մեկը, համեմատիր ժամանակահատվածները:

1 շաբաթ < 9 օր

Ի՞նչ ժամ է ցույց տալիս ներքևի ժամացույցը, եթե ժամանակը արձանագրված է կեսօրից հետո:

Պատասխան՝ երեկոյան
ժամ 8 և
00 րոպե:

Ընտրիր շաբաթվա առաջին օրը:

չորեքշաբթի
կիրակի
երկուշաբթի ✓
հինգշաբթի

Ընտրիր ժամանակի չափման միավորների մասին ճիշտ պնդումը:

Շաբաթը բաղկացած է 7 օրից:✓
Մեկ շաբաթը բաղկացած է 24 օրից:
Շաբաթը բաղկացած է 14 օրից:
Մեկ օրը բաղկացած է 10 ժամից:

Արամը երեկոյան ժամը 9-ին պառկեց քնելու և արթնացավ առավոտյան ժամը 7-ին:

Քանի՞ ժամ քնեց Արամը:

Պատասխան՝ Արամը քնեց
10 ժամ:

Կատարիր գործողությունները:

4 օր −1 օր 7 ժ 48 ր =
2 օր
16 ժ
12 ր

Նշիր այնպիսի տարբերակ, որ հետևյալ հավասարությունը դառնա ճիշտ:

1 օր = 1440 ր

Բեռնատարը շարժվեց մի քաղաքից և 6 օր 19 ժ հետո հասավ մյուս քաղաքը:

Քանի՞ ժամ տևեց ճանապարհորդությունը:

Պատասխան՝
163 ժամ:

Առաջին ձկնորսական նավը ծովում էր հինգ օր և տաս ժամ, իսկ երկրորդը՝ չորս օր և տասնյոթ ժամ:

Քանի՞ ժամով էր քիչ ծովում գտնվում երկրորդ նավը, քան առաջինը:

Պատասխան՝
16 ժամով:

Վարդանն ու հայրիկը միասին գնացին քաղաքից դուրս:

Նրանք 2 ժ 12 ր ճանապարհին էին, 3 ժ 44 ր զբոսնեցին, 35 ր ճաշեցին և վերադարձի վրա ծախսեցին ևս 3 ժ 12 ր: Նրանք տուն հասան ժամը 17-ին:

Ժամը քանիսի՞ն էին նրանք տնից դուրս եկել:

Պատասխան՝
08 ժ
17 ր-ին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s