Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

3 ժ 53 ր + 5 ր 15 վ =3ժ. 58ր. 15վ

Մարիամը գիրքը կարդաց 192 ժամում, իսկ Անին նույն գիրքը կարդաց 96 ժամում:

Պարզիր, թե Անին Մարիամից քանի՞ օրով ավելի արագ կարդաց գիրքը:

Պատասխան՝
4 օրով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s