Posted in Մայրենի

Ուսումնական ամառ

Թեև ամառը հանգստանալու համար է, բայց որպեսզի չմոռացվեն դպրոցում անցած նյութերը, ես ամռանը ժամանակ եմ տրամադրել ինքնակրթության համար։ Նախ, կատարել եմ հանձնարարությունները։ Հետո, ողջ ամառվա ընթացքում հայերենով և ռուսերենով արտագրություններ եմ արել։ Նպատակս էր ավելի գեղեցկացնել ձեռագիրս։ Հետաքրքիր նյութեր եմ կարդացել և դիտել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s