Posted in Uncategorized

23.04.2019

Present Simple – պարզ ներկա
Usually – սովորաբար
Always – միշտ
Often – հաճախ
Never – երբեք
Every day – ամեն օր

Present Continues – ներկա շարունակական
Now – այժմ
At present – ներկայում
Today – այսօր
At the moment – այս պահին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s