Posted in Uncategorized

Նամակ Հովհաննես Թումանյան պապիկին

Հովհաննես Թումանյան, ես շատ եմ սիրում քո գրած բանաստեղծությունները և հեքիաթները։ Երբ մեծանամ, կսկսեմ կարդալ քո գրած նամակները։ Մենք արդեն շատ բանաստեղծություններ ենք սովորել։ Կուզեի քեզ տեսնել։ Իմ սիրած հեքիաթը Պոչատ աղվեսն է։

sketch-1551188870450.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s